مبل شویی

شستشویی مبلمان و موکت شما در منزل و ادارات با مواد خارجی و تضمین شده

ادامه مطلب …

 

 

نظافت منزل

تمیزی منزل و محل کار خود را به دستان توانمند نیروهای ما بسپارید

ادامه مطلب 

 

 

نظافت مبل شما توسط تیم ما

درگذشته تمیزکردن خانه به عهده ی مادران خانه بوده اما اکنون بدلیل اینکه بیشتر خانم ها شاغل هستند این کار را به شرکت های خدماتی میسپارند.نظافت مبلمان ازجمله کارهای سختی است که خانم ها نمیتوانند از پس آن بربیایند وبه همین دلیل دنبال افرادی میگردند که بتوانداین کار را به درستی برایشان انجام دهد،که نیازمندافراد مجرب و ماهر نیزمیباشد که بایدازابزاروتکنیک های خاصی متناسب با آن استفاده کنند.
ازجمله تخصصی که باید سرویس کار مبل داشته باشد این است که بتواند آنرا کامل خشک کند که برای این کارنیازمندابزار شستشوی HWE یاخشکشویی مبلمان است.
خشک کردن مبلمان به اندازه ی شستن آن حائز اهمیت است زیرا اگر به درستی انجام نشود محل مناسبی برای رشد میکروب و باکتری ها است که میتواند عامل بیماری برای کودکان درمنزل شود.

 

مبل شویی پاک ورزان پاینخت

مبل شویی پاک ورزان پاینخت

 

فقط کافی ست مشخصات خودرا درفرم مربوطه ثبت کنید وخدمت مورد نظرراانتخاب کنید